Gumi transportni trakovi v kamnolomih

Kamnolomi so najpogostejša vrsta rudnikov v Sloveniji in se nahajajo na območju celotne države. V Sloveniji je nosilec urejanja prostora za področje rudarstva, koncesije za izkoriščanje mineralnih snovi in dovoljenje za raziskave Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Izkop v kamnolomih lahko poteka na prostem, kar poimenujemo odprti kop ali pa pod zemljo, kar imenujemo podzemno pridobivanje. V obeh … Read More