Protection of personal data

Information about the Website’s administrator: Publica TRS, d.o.o., Usnjarska cesta 9, 1240 Kamnik, info@publica-trs.si, +386 31 330 777.

Publica TRS d.o.o. collects and processes certain personal information about the Website’s visitors and certain information about the people who leave their contact information

The Website uses the Google Analytics tool to collect information about which pages are visited, how often, how long visitors stay there, and the like. This information reveals how many visitors visit our Website, which parts of the Website they are most interested in, or whether they have encountered any problems during the visit, and if they show a lot of interest in the Website, we may try to target them with our ads (i.e. remarketing).

From the Users who sign up for our events, the Website collects information such as email address, mobile number, name and employment information..

We collect email address, name and employment information from the Users who subscribe to our newsletters or leave their contact information when downloading any of our manuals or similar content. We also collect information about what newsletters, manuals or related content they read, and if they clicked through to our site, what pages they visited. Based on this information, we can improve our newsletter or update our manuals or other related content. Alternatively, Users who are interested in particular products, services or innovations can be contacted directly.

Remarketing frequent visitors of the Website and the performance analysis of our newsletters is carried out pursuant to Article 6 (1) (f) of the General Data Protection Regulation. In doing so, we pursue our legitimate interests, namely, to offer individualized and convincing marketing offers of our products and services to persons who, by visiting our websites, or reading our newsletters, manuals or other similar content, clearly show an interest in our services.

We immediately anonymize the data of the Website’s visitors and retain the data only in aggregate form, except for the remarketing data, which is stored by Google until you request that it ceases to collect them at the https://adssettings.google.com/u/0/authenticated website. We keep email contact information until the User unsubscribes from the email list and then delete the data within one year. Each User has the right to request in written form at any time to unsubscribe from receiving newsletters to their email address, or they can unsubscribe by clicking on the link provided in each newsletter.

We do not share all of the above information with external users. However, as far as analytics and remarketing is concerned, we process them with the assistance of Google (Google Analytics and AdWords), which in some cases may involve the transfer of personal information to the administrator in the USA.

Such a transfer is permissible based on a specific decision by the European Commission called the Privacy Shield, which found that US companies that undertake to respect the principles of the Privacy Shield provide an adequate level of protection of personal data. See https://www.privacyshield.gov/welcome for more information.

Users are reminded that they have certain rights under the General Regulation (access to their information, correction of any incorrect information, etc.). They may exercise these rights by a written request sent to our contact address above. In case they are not satisfied with our answer, they may appeal to the competent supervisory authority (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si) or seek judicial protection.

We ensure that Publica TRS d.o.o. manages your personal information responsibly and in accordance with the established market practices.

Publica TRS d.o.o.
Usnjarska cesta 9
1240 Kamnik

Varstvo osebnih podatkov
Podatki o upravljavcu: Publica TRS, d.o.o., Usnjarska cesta 9, 1240 Kamnik, info@publica-trs.si, +386 31 330 777.
Podjetje Publica TRS d.o.o. zbira in obdeluje določene osebne podatke o obiskovalcih svoje spletne strani ter določene podatke o osebah, ki pustijo svoje kontaktne podatke.
Od obiskovalcev spletne strani s pomočjo orodja Google Analytics zbiramo podatke o tem, katere strani na naši spletni strani obiskujete, kako pogosto, koliko časa se tam zadržite, ter podobno. Na podlagi teh podatkov lahko vidimo, koliko obiskovalcev obiskuje naše spletne strani, kateri deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo pri obisku kakšne težave, oziroma jim lahko, če jih naša spletna stran zelo zanima, poskušamo pri siceršnjem obiskovanju spletne strani prikazati naše oglase (t.i. remarketing).
Od uporabnikov, ki se prijavijo na naše dogodke zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu, mobilne številke, podatke o imenu in priimku ter o zaposlitvi.
Od uporabnikov, ki se prijavijo na naše e-novice oziroma pustijo svoje kontaktne podatke pri prenosu katere od naših priročnikov ali podobnih vsebin, zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu, podatke o imenu in priimku ter o zaposlitvi. Prav tako zbiramo podatke o tem, katere e-novice oziroma priročnike ali podobne vsebine preberejo, ter, če s klikom na njih obiščejo našo spletno stran, katere obiske opravijo na njej. Na podlagi teh podatkov lahko izboljšamo naše e-novice oziroma aktualiziramo priročnike ali druge podobne vsebine. Prav tako pa lahko uporabnikom, ki izkažejo interes za posamezne izdelke in storitve ali novosti, neposredno kontaktiramo.
Pojasnjujemo, da remarketing pogostim obiskovalcem spletne strani ter analize uspešnosti naših e-novic izvajano na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe osebnih podatkov. Pri tem zasledujemo naše legitimne interese, in sicer, osebam, ki skozi obiskovanje naših spletnih strani oziroma branje naših e-novic oziroma priročnikov ali drugih podobnih vsebin očitno kažejo zanimanje za naše storitve, ponuditi individualizirane in prepričljive tržne ponudbe naših izdelkov in storitev.
Podatke o obiskovalcih spletne strani takoj po zajemu anonimiziramo in jih odtlej hranimo le v agregatni obliki, razen podatkov za remarketing, ki jih podjetje Google hrani, dokler od njih ne zahtevate prenehanja njihovega zbiranja, na strani https://adssettings.google.com/u/0/authenticated. Podatke o e-poštnih kontaktih hranimo do odjave z e-poštnega seznama, nakar jih izbrišemo v roku enega leta. Vsak uporabnik ima pravico, da kadarkoli od nas pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil na svoj e-poštni naslov, oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezni e-novici.
Vseh navedenih podatkov ne posredujemo zunanjim uporabnikom. Jih pa, kar zadeva izvedbo analitike in remarketinga, obdelujemo s pomočjo podjetja Google (storitvi Google Analytics in AdWords), kar v določenih primerih lahko predstavlja prenos osebnih podatkov k upravljavcu iz Združenih držav Amerike.
Tovrsten prenos je dopusten na podlagi posebnega sklepa Evropske komisije, imenovanega Ščit zasebnosti, s katerim je bilo ugotovljeno, da podjetja iz ZDA, ki se zavežejo spoštovati načela tega ščita, zagotavljajo ustrezni nivo varstva osebnih podatkov. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://www.privacyshield.gov/welcome.
Posameznike opozarjamo, da imajo v skladu s Splošno uredbo določene pravice (do dostopa do svojih podatkov, do popravka morebitnih napačnih podatkov, idr.). Te pravice lahko uveljavljajo s pisnim zahtevkom, naslovljenih na naš zgoraj naveden kontaktni naslov. V primeru, da ne bi bili zadovoljni z našim odgovorom, imajo možnost pritožbe na pristojni nadzorni organ (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si) oziroma zahtevati sodno varstvo.
Zagotavljamo, da podjetje Publica TRS d.o.o. z vašimi osebnimi podatki ravna odgovorno in v skladu z ustaljenimi tržnimi praksami.
Publica TRS d.o.o.
Usnjarska cesta 9
1240 Kamnik